Αερόβια ικανότητα: Τι, πώς, γιατί; Φωτόπουλος Βασίλειος, Γυμναστής – Εργοφυσιολόγος MSc

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που διερωτώνται σχετικά με το επίπεδο της φυσικής τους κατάστασης. Προκειμένου να τους δοθεί απάντηση στο ανωτέρω ερώτημα θα πρέπει να ανατρέξουν στην αερόβια ικανότητα. Πιο συγκεκριμένα, η αερόβια ικανότητα που αποτελεί τον κυριότερο τρόπο του προσδιορισμού της φυσικής κατάστασης, ορίζεται ως η διατήρηση μιας σχετικά μέτριας έντασης άσκησης για παρατεταμένη διάρκεια. Η εν λόγω ικανότητα του ανθρώπινου οργανισμού είναι δυνατόν να υπολογιστεί, καθώς επίσης είναι ευρέως διαδεδομένη ως μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (VO2 max). Συνεπώς, μέσω της συστηματικής αερόβιας άσκησης επιτυγχάνονται καλύτερες επιδόσεις τόσο σε επίπεδο μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου όσο και σε ευρύτερο αγωνιστικό (χρόνος, κτλ).

Η σχετική βιβλιογραφία προσφέρει αρκετούς τρόπους μέτρησης της VO2max προκειμένου να εκτιμηθεί το επίπεδό της (φυσιολογικό, χαμηλό, υψηλό). O προσδιορισμός της VO2max πραγματοποιείται μέσω δοκιμασίας σε διάδρομο με σταδιακά προοδευτική αύξηση της έντασης. Επίσης, πραγματοποιείται και με τρέξιμο σε ανοιχτό χώρο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ανάλυση της πρόσληψης οξυγόνου μέσω ειδικού εξοπλισμού.

τι-ειναι-αερόβια-ικανότητα

Με μαθηματικούς όρους η καρδιοαναπνευστική ικανότητα υπολογίζεται κατά προσέγγιση:

1. Στην περίπτωση της δοκιμασίας στον διάδρομο

VO2 = 0.203 x (V x 16.7) – 3.362 (όπου V η δρομική ταχύτητα σε διάδρομο).

Εν προκειμένω, ο Γ. (44 ετών) σε βαθμιαία αυξανόμενης έντασης δοκιμασία έφτασε τα 14km/h, οπότε η φυσική κατάσταση του Γ., VO2 max = 0.203 x (14 x 16.7) – 3.362 = 44.1 ml/kg/min, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα αξιολογείται ως άριστη.

2. Στην περίπτωση του τρεξίματος σε γήπεδο για 12 λεπτά (Cooper test):

VO= (22.35 x d) – 11.29 (όπου d η απόσταση που καλύπτεται σε 12 λεπτά)

Εν προκειμένω, ο Β. (33 ετών) έτρεξε 2.5 χιλιόμετρα σε 12 λεπτά, ενώ με το σχετικό μαθηματικό τύπο η καρδιοαναπνευστική του ικανότητα είναι:

VO= (22.35 x 2.5) – 11.29 = 44.6 ml/kg/min, που σύμφωνα με τον πίνακα αξιολόγησης δύναται να χαρακτηριστεί ως καλή.

πινακας

          Πίνακας 1 – Υπολογισμός της VO2max / Cooper (ηλικία, φύλο)*

          *τιμές σε ml/kg/min

Εύλογα μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι ο δείκτης της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου VO2max αντικατοπτρίζει σε σημαντικό βαθμό την κατάσταση της σωματικής υγείας κάθε ανθρώπινου οργανισμού, ενώ την ίδια στιγμή παρέχει αξιοσημείωτες πληροφορίες σχετικά με την αερόβια ικανότητα και ως εκ τούτου το αναπνευστικό και το καρδιαγγειακό σύστημα. Ως εκ τούτου, η σωματική άσκηση συμβάλλει τα μέγιστα στη διατήρηση αλλά και τη βελτίωση της αερόβιας ικανότητας. Αντίθετα, ο καθιστικός τρόπος ζωής αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη της τελευταίας. Εν προκειμένω, η σχετική βιβλιογραφία έχει αποδείξει πως ένας μεσήλικας (50 χρονών) που ασκείται συστηματικά μπορεί να επιτύχει αερόβια ικανότητα αντίστοιχη με εκείνη που διαθέτει ένα άτομο 40 ετών που δεν ασκείται.

Συνεπώς, περπατήστε, τρέξτε, όχι για κάποια επίδοση ούτε για την παραλία, αλλά για τον εαυτό σας…για την προσωπική σας υγεία!

ΥΓ: Ενδείκνυται ο υπολογισμός της αερόβιας σας ικανότητας προτού ξεκινήσετε πρόγραμμα αερόβιας άσκησης. Μετά από ένα διάστημα 2 μηνών που έχετε ολοκληρώσει σχετικό πρόγραμμα αερόβιας άσκησης με συχνότητα 3-4 φορές την εβδομάδα, εντάσεως που να προκαλεί εφίδρωση και λαχάνιασμα, επαναλάβετε τον υπολογισμό προκειμένου να δείτε τη μεταβολή/βελτίωση της αερόβιας ικανότητάς σας.